Pro rodiče
Zápis do MŠ MONTESSORI Poděbrady na školní rok 2020 /2021

Na základě §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), vyhlašuje ředitelka mateřské školy MONTESSORI Poděbrady, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) Školského zákona, a na základě Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, č.j. MSMT-15657/2020-1 ze dne 3.4.2020 zápis do MŠ MONTESSORI Poděbrady (dále jen MŠ) na školní rok 2020/2021. 
Zápis proběhne ve dnech 4. - 5. května 2020, vždy mezi 8.30 a 17.00 hodin v kanceláři MŠ, v Hakenově ulici v Poděbradech.  
Zápisy dětí budou probíhat individuálně, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ. Osobní návštěvu si prosím sjednejte na tel. 602358110, případně emailem na info@montessori-podebrady.cz
K zápisu je nutné přinést následující dokumenty: 
o   rodný list dítěte
o   občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit elektronicky. 
Přihlášku je v tomto případě možné doručit následujícími způsoby: 
  1. do datové schránky školy: 3pcmbxj
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii elektronicky.

Doložení řádného očkování dítěte 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
V současné epidemiologické situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – čestné prohlášení
  2. doloží kopii očkovacího průkazu 
Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. 

Kritéria přijímání dětí k docházce do MŠ jsou následující: 
  1. K předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky. 
  2. Věk dítěte: Do MŠ jsou přijímány děti od 2,5 let věku, MŠ je skupina věkově heterogenní, v každé třídě jsou tedy děti ve věku od 2,5 do 6 let. 
  3. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do MŠ docházejí. 
  4. Plná docházka do MŠ: s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu MŠ, které je podrobně popsáno ve Školním vzdělávacím programu MŠ, přijímáme přednostně děti k plné docházce.

Podmínky předškolního vzdělávání 
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pakliže to umožňuje kapacita MŠ. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce 31. května). 

Stanislava Marešová
ředitelka
Mateřské školy MONTESSORI Poděbrady
 Provoz školky
 - pondělí až pátek 7:30 - 17:30 h

Jsme soukromá MŠ rodinného typu zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Nabízíme: 

- všestranný rozvoj dítěte formou výchovně - vzdělávacích činností a aktivit v jednotlivých skupinových koutcích s prvky Montessori pedagogiky
- individuální přístup
- výuka v českém jazyce 
- logopedické hrátky
- grafohrátky
- hudební hrátky a hru na zobcovou flétnu
- aktivní přípravu předškolních dětí do ZŠ ( vhodné i pro děti s odkladem školní docházky)
- předmatematické dovednosti (mat. profesora Hejného)
- předčtenářské dovednosti
- zimní a letní školku v přírodě
- keramickou dílnu
- plavecký kurz
- kulturní akce a divadla
- angličtina


Školné v roce 2019 - 2020 
 - školné na šk. rok 2019 - 2020 je rozpočítáno z celkové částky na 6.100,- Kč měsíčně 
 - školné je nevratné.

Stravné

 - denní stravné účtujeme 60,- Kč
 - stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme


Jak přihlásit své dítě do Montessori školky?
Do školky jsou přijímány děti ve věku 2,5 - 6 let.
Stačí si domluvit schůzku na telefonním čísle 602358110 a vyplnit přihlášku.
Zápis na školní rok 2019 - 2020 proběhne 6.-7. května od 8.30 do 17.00 hodin

Jídelníček

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.